Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website daobalisong.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà daobalisong.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để daobalisong.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website daobalisong.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste daobalisong.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin chỉ được sử dụng trong việc quản lí khách hàng và đơn hàng, daobalisong.com không sử dụng thông tin khách hàng với mục đích nào khác.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của daobalisong.com
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Cửa hàng của daobalisong.com (Chúng tôi bán hàng Online, giao hàng tại kho)

Địa chỉ: quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Website: www.daobalisong.com